СО СОСТАВА ГРАФИТА (комплект СОГ-21) ГСО 4519-89/4523-89