ГСО ДДТ ГСО 7302-96 (0,1мг/см3), р-р бензоле, 5 мл